Menu
Your Cart

Общи условия и политики

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН www.bakaliika.com


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб-сайт. Ако използвате този уеб-сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между СТАНЧЕВСКИ 85 ЕООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.bakaliika.com и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от СТАНЧЕВСКИ 85 ЕООД на Сайта.


Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.


 


ДЕФИНИЦИИ:


"Общи условия" е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца/Доставчика/Доставчика и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца/Доставчика по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.


„World Wide Web“ или „Интернет“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.


„Сайт“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет, на адрес www.bakaliika.com и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на ТЪРГОВЕЦА/ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторско право и сродните права на Република България и който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца/Доставчика и Потребителя/Юридическото лице с оглед да помогне да се осъществи договор за покупко-продажба от разстояние/дистанционна продажба помежду им по отношение на предлаганите стоки на Сайта.


„Търговец“/ „Доставчик“ е СТАНЧЕВСКИ 85 ЕООД, ЕИК 201807970, със седалище и адрес на управление: гр. София 1225, район р-н Сердика, ул. "Копринарска" No 3, ет. 2, телефон за контакт  0877-886-991, e-mail: sales@bakaliika.com


„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки. В случай че Потребителят откаже или не може да докаже, че е навършил 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си за доставка, като в този случай всички административни и транспортни разходи са за сметка на Потребителя.


„Юридическо лице“ е валидно регистрирано по законите на РБългария и/или на друга държава, търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство на съответната държава, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.


„Регистрация“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Сайта.


„Форма за регистрация“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.


„Лични данни“ са предоставените от Потребителя/Юридическото лице данни и информация при Регистрацията относно физически лица.


„Стоки“ са предлаганите в Сайта на Търговеца/Доставчика продукти за покупка от Потребителя/Юридическото лице.


„Договор за покупко-продажба от разстояние” или „Дистанционна продажба“ е двустранно споразумение между Търговеца/Доставчика и Потребителя/Юридическото лице, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Сайта.


„Заявка“ или „On-line покупка“ представлява потвърдената от страна на Потребителя/Юридическото лице готовност да закупи стоки, които следва да бъдат доставени от Търговеца/Доставчика, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Сайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние/дистанционна продажба.


„Работен ден“ е всеки ден, в който банките в Република България осъществяват дейност.


„Неработен ден“ или „Почивен ден“ е всеки ден, който е неработен (Събота или Неделя), обявен за неработен по съответния ред или официален празник на Република България.


„Отказ от закупена стока“ е правото, което има потребител, по отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата bakaliika.com в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия. За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката до потребителя, в случай че оригиналната опаковка и целостта на стоката не е нарушена.


„Прихващане“ е правото на Търговеца/Доставчика да прихваща вземанията си от Потребителя/Юридическото лице за извършени административни, транспортни, и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на Потребителя/Юридическото лице за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.


 


1. Условия за използване на Сайта на Търговеца/Доставчика


 


С извършването на регистрация на Сайта Потребителят/ Юридическото лице потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия. Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани", като Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Потребителя/Юридическото лице, статусът на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Търговецът не носи отговорност, в случай че при използване на Сайта или материали от него, Потребителят/Юридическото лице претърпи вреди, състоящи се в увреждане на оборудване на Потребителя/Юридическото лице, за което е необходим ремонт или поправка, загуба на информация и др., като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди или тяхното обезщетяване, са за сметка на Потребителя/Юридическото лице.


С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца/Доставчика, генерираната поръчка е със статус „заявка“ и при всички случаи Търговецът следва да потвърди на Потребителя/Юридическото лице възможността/невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.) на поръчка чрез Сайта да бъдат променени, като Търговецътсе задължава да съобщи на Потребителя/Юридическото лице за извършените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя/Юридическото лице на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя/Юридическото лице. В такива случаи Потребителят/Юридическото лице следва да потвърди съгласието си с извършените промени, за да е валидно сключен договорът за покупко-продажба от разстояние.


За да използва услугите на Сайта, Потребителят/Юридическото лице следва да получи достъп до World Wide Web[VP1]  чрез устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, мобилен телефон, таблет или другo средствo за достъп до Интернет свързаност. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя/Юридическото лице и Интернет свързаността. Потребителят/Юридическото лице извършва регистрацията на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като в такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Потребителя/Юридическото лице до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.


С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице се съгласява да получава търговски съобщения с информация за нови, промоционални и др. стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, Потребителят/Юридическото лице следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.


 


2. Защита на личните данни


 


СТАНЧЕВСКИ 85 ЕООД в качеството си на Администратор на лични данни, събира, съхранява, обработва и др. лични данни от лицата, за които те се отнасят. Търговецът е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя/Юридическото лице Лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Търговецът няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят/Юридическото лице автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Търговеца/Доставчика да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), и приложимото българско и европейско законодателство.3. Авторски права и ограничения свързани с тяхПотребителят/Юридическото лице може да използва всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Търговеца/Доставчикаили на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителя/Юридическото лице. Търговецътси запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговеца/Доставчикаи лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецътне предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от Търговеца/Доставчикастоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите/Юридическите лица в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговеца/Доставчикаи съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителя/Юридическото лице. При употреба на такава препратка Потребителят/Юридическото лице не използва услуга, предоставена от Търговеца/Доставчикаи по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. Търговецътне носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителя/Юридическото лице.


 


4. Представяни стоки на Сайта


 


Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.


В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, приложимия ДДС, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя/Юридическото лице при покупката на продукта. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.


Търговецът си запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:


а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;


б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;


в) Самата стока е носител на информация на английски или друг език.


Всички, посочени на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. Търговецът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите/Юридическите лица се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите/Юридическите лица ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните стоки. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.


 


5. Закупуване на стока от Сайта


 


Потребителят/Юридическото лице има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят/Юридическото лице има право да избере вида, марката и количеството на стоките, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят/Юридическото лице има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят/Юридическото лице влиза в договорни отношения с Търговеца/Доставчика за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Търговеца/Доставчика, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта. Търговецът има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителя/Юридическото лице. Потребителят/Юридическото лице е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение на Потребителя/Юридическото лице, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя/Юридическото лице за отказана поръчка, ако има такива. Търговецът има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, да изисква тяхното предплащане преди да окомплектова поръчката за доставка като информира за това Потребителя/Юридическото лице на посочения във формата за регистрация имейл. В случай че Потребителят/Юридическото лице не е съгласно с предплащането, поръчката се счита отказана и Търговецът няма задължение да достави заявените Стоки. Търговецът има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, при поръчка на стоки с висока стойност и/или значителни количества, да изисква от Юридическите лица сключване на индивидуален договор за доставка на поръчаните стоки по образец, предоставен от Търговеца/Доставчика, преди да окомплектова поръчката за доставка. В посочения случай Сайтът се използва от Юридическото лице само като информационна платформа за вида и наличността на стоките, като сключеният индивидуален договор няма характер на Договор за покупко-продажба от разстояние или Дистанционна продажба.


 


6. Персонализация на етикет


 


Търговецът предоставя на Потребителя/Юридическото лице, в случай че закупуват определени продукти от Сайта с цел подарък за трето лице и при поискване, услугата: персонализация на етикет. Посочената услуга представлява безплатно въвеждане на етикета на продукта, доколкото го позволява етикета на продукта и/или правата, предоставени от производителя/доставчика/дистрибутора на продукта за въвеждане на информация на етикет, на текст, предложен от Потребителя/Юридическото лице и предварително одобрен от Търговеца/Доставчика като дължина, шрифт, съдържание и др., който може да бъде пожелание към лицето, за което е предназначена потребителската стока като подарък и др. Във всички случаи предложеният от Потребителя/Юридическото лице текст не може да бъде с нецензурно съдържание, да съдържа обидни, дискриминационни, рекламни и др. подобни послания, да нарушава лични и авторски права на трето лице и/или приложимото законодателство, като Търговецът си запазва правото по негов избор и преценка и във всеки един случай да цензурира/ преработи текста, така че да не е в нарушение на горепосоченото или да откаже изцяло персонализацията на етикета. Търговецът не носи отговорност към Потребителя/Юридическото лице във връзка с извършената персонализация и/или отказ от извършването й. Потребителят/Юридическото лице носи пълната отговорност за всички и всякакви нарушения във връзка с извършената персонализация и се задължава да обезщети незабавно Търговеца/Доставчика за претърпените от последния вреди от какъвто и да било характер, загуби, разходи, обезщетения и др., във връзка с претенции на трети лица и/или наложени имуществени санкции от държавен или общински орган във връзка с персонализацията.


 


7. Заплащане на закупени стоки и услуги


 


Стоките могат да бъдат заплатени от Потребителя/Юридическото лице в брой и/или чрез банкова карта (дебитна, кредитна и пр.) през пос терминал, в момента на доставката на Търговеца/Доставчика или на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка.


 

8. Доставка на закупени стокиСрокът за доставката на заявените с поръчка стоки, до посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес е от 3 часа до [VP2] 24 часа, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят/Юридическото лице следва да бъде своевременно уведомен от страна на Търговеца/Доставчика. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Потребителя. Ако Потребителят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:


1. Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Потребителят трябва да заплати допълнително 5 лв. за доставката.


2. Ако Потребителят посочи следващ ден за доставка, Доставчикът не гарантира за отлично качество на пресните продукти.


При поръчка за стоки от Сайта, Потребителят/Юридическото лице има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Търговецът съобразява, доколкото е възможно, доставката с предпочитанията на Потребителя/Юридическото лице, за което същият е своевременно уведомен. Търговецът може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя/Юридическото лице за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че, Потребителят/Юридическото лице откаже да предостави исканото от Търговеца/Доставчика потвърждение, отказът от предоставянето му води до автоматична отмяна на поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката на Сайта и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул. Търговецът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Търговеца/Доставчика обстоятелства.


При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Юридическото лице. Ако стоката/ите не отговарят на изискванията, Потребителят/Юридическото лице следва да уведоми незабавно Търговеца/Доставчика в момента на доставката. При приемане на доставката от Потребителя/Юридическото Ако потребителят не уведоми Доставчика съгласно предходното изречение, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя/Юридическото лице. При предаване на стоките, Потребителят/Юридическото лице или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес за доставка. В случай че Потребителят/Юридическото лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят/Юридическото лице губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.


Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя/Юридическото лице и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят/Юридическото лице има право да поиска доставените стоки да бъдат заменени със съответстващи на извършеното от него заявление за покупка на стоки. Търговецът си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя/Юридическото лице, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.


Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че, Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.


Потребителят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Потребителя, като в този случай заплаща 10 лева на Доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Потребителят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.


Потребителят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Потребителя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.


 


9. Отказ от закупена стока


 


По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата www.bakaliika.com в Приложение № 1 към тези общи условия. За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката до потребителя, в случай че оригиналната опаковка и целостта на стоката не е нарушена.


Когато доставчикът в платформата www.bakaliika.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата www.bakaliika.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.


Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.


При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по предходния абзац, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.


Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по тази точка 9.


Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.


Когато доставчикът в платформата www.bakaliika.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.


Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които, след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката и за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.


За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговеца/Доставчиказа трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо за отказ от договора от разстояние, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ отдоговора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да сеоткажете от договора)Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Сайта, като в случай че използва тази възможност, Търговецът незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.


Юридическите лица не могат да се ползват от и да упражнят правото на отказ по този раздел, както и от всички други права на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, тъй като те не са потребители по смисъла на допълнителните разпоредби на този закон. Неуредените с настоящите Общи условия отношения между Юридическите лица и Търговеца/Доставчика се регулират от разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите и другите приложими закони.


 


10. ПОЛИТИКА ЗА ПРОМОЦИЯ


 


При рекламна кампания, промоция или обява в сайта www.bakaliika.com се обявяват наличните бройки за в началото на промоцията, което означава, че така наречената промоция е валидна до изчерпване на количеството, но това не означава, че в склада или неговите контрагенти нямат допълнителни налични бройки и/или че от посоченото количество вече не са извършени покупки.


Търговецът www.bakaliika.com запазва правото си ВИНАГИ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ при изчерпване на количеството на рекламирания продукт, ОТНОВО да зареди от същия, друг или от нов контрагент, без да прекратява или променя промоцията, www.bakaliika.com не е длъжен да информира потребителите си за изчерпани или заредени количества от рекламирания продукт.


Търговецът www.bakaliika.com запазва правото си по всяко време да променя цената на рекламирания продукт.


Търговецът www.bakaliika.com запазва правото си по всяко време да прекрати промоция без да известява клиентите си.


Търговецът www.bakaliika.com не визуализира наличните си бройки на продуктите в реално време.


Търговецът www.bakaliika.com запазва правото си по всяко време да редактира, като добави или махне от наличните си бройки, като това не означава, че това са всичките налични бройки. Посочените бройки може да бъдат само за промоция, брой продажби и др.


Търговецът www.bakaliika.com запазва правото си, да рекламира продукти, които не са налични на склад.


Търговецът www.bakaliika.com запазва правото си да рекламира продукти, които може да са налични година след направената поръчка.


Търговецът www.bakaliika.com запазва правото си да откаже доставка на клиент, поръчал продукт, без да дава допълнително пояснение защо.


При избран продукт и въведени данни за поръчка от клиента, се запазва в системата на www.bakaliika.com, като направено запитване на избрания от него продукт, а не поръчка, което не означава, че е РЕАЛИЗИРАНА продажба.


 


11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от доставчика.


 


12. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ


Нашите онлайн услуги използват т.нар. „бисквитки” (“cookies”). „Бисквитките” не причиняват вреди на компютъра Ви. Те са малки файлове с настройки за конфигурация, които ни помагат да направим нашите онлайн услуги по-достъпни, по-ефективни и по-сигурни. Освен това „бисквитките” служат за внедряване на определени потребителски функции. За по-подорбна информация, моля, прегледайте Политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук


13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Всички спорове, породени от тези Общи условия и/или Договор между Продавач и Купувач и/или Потребител, или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС) достъпна тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Наред с това Купувачите и Потребители могат при определени обстоятелства да потърсят защита на своите права и от Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg).


14. Други


Търговецът има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя/Юридическото лице. Търговецът си запазва правото да изпраща на Потребителя/Юридическото лице съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, като посочените не представляват непоискани търговски съобщения.


Търговецът администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Търговецът декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя/Юридическото лице могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Търговеца/Доставчика под формата за въпроси и запитвания или на тел0877-886-991, в рамките на работното време: от 08:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.


Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на Потребителя/Юридическото лице за измененията. При използване на Сайта, Потребителят/Юридическото лице се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА/ДОСТАВЧИКА С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА ТЪРГОВЕЦА/ДОСТАВЧИКА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ

Координатите на Търговеца/Доставчикаса следните:


Адрес: гр. София 1164, район р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. Васил Кирков No 19, ап. 2


Тel./Fax : +359877-886-991/ email: sales@bakaliika.com / www.bakaliika.com


Настоящите Общи условия са приети на 27.04.2020 г.